دیدار بخشدار خفر از کتابخانه‌های شهرهای باب‌انار و خاوران

کتابخانه عمومی

چاپ

عبدالغفور غفوری، بخشدار و رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی بخش خفر از کتابخانه‌های بخش بازید کرد. بخشدار خفر در این دیدار صمیمی که در هفته کتاب و با هدف تکریم کتابداران انجام صورت پذیرفت با خدمات کتابخانه آشنا شد.

غفوری با تاکید اهمیت جایگاه فرهنگی کتابخانه‌ها و نقش برجسته‌ی آن در قوام فرهنگی جامعه، حمایت مسئولین ضامن بقا و حیات این مجموعه فرهنگی دانستند و بر پیگیری دریافت مطالبات کتابخانه از شهرداری‌ها قول مساعد دادند